Home » Solární systémy

Solární systémy

Projekce, dodávka a montáž solárních systémů všech typů, zásobníkových ohřívačů a akumulací včetně příslušenství.

Montáž deskových a trubicových slunečních kolektorů s možností instalace na ploché nebo sedlové střechy, fasády, zábradlí. Využití solárních kolektorů je možné jak pro ohřev teplé užitkové vody tak bazénové vody i podpory vytápění objektu.

 

Informace k získání dotace

V podoblasti programu Zelená úsporám C.3 je podporována instalace solárně-termických kolektorů TOPSOLAR na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb.

Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů (panelových i nepanelových technologií). Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je vlastníkem, anebo spoluvlastníkem nemovitosti – musí být tedy uvedena na výpisu z katastru nemovitostí (listu vlastnictví).

U solárních kolektorů na přípravu teplé vody je podmínkou pro poskytnutí dotace dosažení vypočteného ročního solárního zisku alespoň 350 kWh/m2 plochy absorpční plochy kolektoru

a celkem 1500 kWh pro instalaci na rodinném domě, nebo celkem 1000 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na bytovém domě. U solárního systému, který slouží k přípravě teplé vody a  zároveň k přitápění, se požadované hodnoty vypočteného ročního solárního zisku pro celou instalaci zvyšují 1,3krát. Instalaci panelů pouze pro přípravu teplé vody podporuje Zelená úsporám částkou 55 000 Kč u rodinných domů respektive částkou 25 000 Kč na jednu bytovou jednotku u bytových domů. Instalaci panelů k přípravě teplé vody

a přitápění podporuje Zelená úsporám vyšší částkou,
a to 80 000 Kč u rodinných domů a 35 000 Kč na jednu bytovou jednotku u bytových domů.

Vámi vybranou investici musí provést firma zařazená
v Seznamu odborných dodavatelů. Výrobky či technologie, které chcete použít, musejí být zaregistrovány v Seznamu výrobků a technologií. Oba seznamy byly vytvořeny pro účely programu Zelená úsporám a jsou zveřejněné na jeho webových stránkách.

V programu Zelená úsporám jsou registrovány v Seznamu schválených výrobků deskové a vakuové kolektory a také nepřímotopné ohřívače TOPSOLAR, které může instalovat již 50 registrovaných odborných dodavatelů / stav k 25.2.2010 /.

Potřebné formuláře získáte na každém krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí, nebo na webových stránkách programu: www.zelenausporam.cz

Při podávání žádosti o podporu v oblasti C.3 je postup pro fyzické osoby nepodnikající jednoduchý – všechny dokumenty najednou předložíte pouze ve schválené bance. Naopak fyzické osoby podnikající a právnické osoby musejí žádost včetně projektu a všech příloh odevzdávat výhradně na krajském pracovišti SFŽP.

Přibližně do 10 týdnů od podání žádosti obdržíte vyrozumění o poskytnutí podpory. Vyrozumění bude kromě jiného obsahovat číslo žádosti a maximální částku, kterou můžete získat. Pokud se při samotné realizaci opatření neodchýlíte od původního záměru
a uděláte vše správně, není důvod, abyste nedostali plnou dotaci. Musíte však počítat s tím, že poskytovaná částka podpory nemůže překročit výši investičních nákladů. S realizací investice samozřejmě nemusíte čekat deset týdnů, můžete začít třeba ihned po podání žádosti. Naopak od data, kdy vám bude doručeno vyrozumění, s investicí příliš dlouho otálet nemůžete. Na provedení plánovaného opatření máte od data vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory lhůtu 9 měsíců.

Žádat o dotaci lze i zpětně po provedení instalace solárního systému TOPSOLAR. Podmínkou je splnění veškerých podmínek a realizace opatření po 1. dubnu 2009 a podání žádosti maximálně do 12 měsíců po uvedení do provozu instalovaného zařízení.

Po dokončení investiční akce zajdete opět do banky, kde se prokážete vyrozuměním o poskytnutí podpory, předložíte faktury s tzv. položkovým rozpočtem
a potvrzením o jejich zaplacení a doložíte, že realizace projektu byla dokončena. Jak? Předložíte buď kolaudační souhlas, nebo oznámení o užívání stavby, nebo předávací protokol, anebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu. Fyzické osoby podnikající a právnické osoby s fakturami a dalšími výše uvedenými doklady do banky nemusejí. Všechny dokumenty předkládají přímo na krajském pracovišti SFŽP

Zhruba do dalších čtyř týdnů vám bude doručena smlouva ve třech vyhotoveních. Všechny tři kopie smlouvy podepište. Jeden podpis nechte úředně ověřit notářem. Dvě kopie smlouvy (jednu s ověřeným podpisem) zašlete Státnímu fondu životního prostředí ČR. Podpora pak bude přibližně do měsíce převedena na váš účet, jehož číslo jste uvedli v žádosti. Ale pozor! Nezapomeňte, že musíte být majiteli účtu, na který mají peníze přijít.

Pokud budete potřebovat další informace k solárnímu systému TOPSOLAR v programu Zelená úsporám neváhejte kontaktovat nejbližší zastoupení firmy K.T.O. International s.r.o. Doporučíme Vám odborného dodavatele / montážní firmu / z Vašeho regionu popřípadě předáme kontakt na projekční kancelář.

Aktualizováno (Úterý, 09 Březen 2010 16:02)

Vloženo v: Solární systémy